Оприлюднено рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2017/2018 рік

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, опублікував новий академічний рейтинг вищих навчальних закладів України «Топ-200 Україна 2018».

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація — дві дороги до однієї мети» (23-25 травня, 2018р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція). Напрацювання цих конференцій стануть головною темою дискусії з визначення університетських рейтингів на Саміті, який у липні цього року проводить міжнародна рейтингова організація Times Higher Education.

На зазначених конференціях було особливо наголошено, що однією із головних тенденцій в системах ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.

З урахуванням цих підходів група експертів визначила, що в авангарді українських університетів протягом усіх 12 років впевнено залишаються Київський національний університет ім. Тараса Шевченка і Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

КНУ ім. Тараса Шевченка має найвищий серед українських ЗВО рейтинг цитування своїх наукових праць за системою Scopus, високий рівень затребуваності його випускників ринком праці, особливо в секторах державного управління, юриспруденції, економіки і політики. КПІ ім. Ігоря Сікорського став головним навчально-науковим центром країни у сфері інженерії і високих технологій.

Високі показники своєї діяльності демонструє ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Він стабільно протягом останніх років обіймає третє місце в національному академічному рейтингу «Топ 200 Україна».

Рейтинг ВНЗ «Топ-200 Україна» — 2017/2018 рік

ВНЗ Оцінка якості науково-педаго-гічного потен-ціалу Iнп Оцінка якості нав-чання IН Оцінка міжна-родного визна-ння IМВ Оцінка інтегра-льного показ-ника діяль-ності ВНЗ, IЗ
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського» 37,42 24,26 23,06 84,74
2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,77

20,82


22,01 80,59
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 20,2 14,67 14,08 48,95
4 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 19,11 11,24 14,36 44,7
5 Національний університет «Львівська політехніка» 14,26 15,9 14,51 44,66
6 Національний університет біоресурсів і природокористування України 17,92 15,88 10,15 43,94
7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28,11 8 7,71 43,82
8 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 21,16 10,17 11,36 42,69
9 Сумський державний університет 14,18 12,16 16,03 42,37
10 Львівський національний університет імені Івана Франка 13,54 14,67 14,06 42,28
11 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 16,02 11,2 15,06 42,27
12 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 14,1 16,94 11,21 42,26
13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 13,54 16,86 10,25 40,66
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 15,98 12,23 11,65 39,86
15 Національна металургійна академія України 17,09 8,81 12,95 38,86
16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 16,23 11,34 8,99 36,56
17 Національний університет харчових технологій 17,25 10,09 7,96 35,3
18 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 12,18 7,76 15,26 35,19
19 Національний авіаційний університет 13,45 12,7 9 35,15
20 Національний фармацевтичний університет 15,87 10,53 7,62 34,02
21 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 11,43 11,3 10,59 33,33
22 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 17,6 9,37 6,25 33,23
23 Харківський національний університет радіоелектроніки 14,09 7,61 11,4 33,1
24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 9,39 11,01 12,57 32,97
25 Вінницький національний технічний університет 17,14 8,38 7,17 32,69
26 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 17,11 6,8 7,61 31,52
27 Донецький національний університет імені Василя Стуса 10,01 9,79 11,71 31,51
28 Київський національний торговельно-економічний університет 9,64 15,54 6,22 31,4
29 Національний лісотехнічний університет України 19,78 6,12 5,3 31,19
30 Університет банківської справи НБУ 9,33 15,11 6,65 31,09
31 Харківський національний медичний університет 15,63 7,32 8,08 31,02
32 Київський національний університет технологій та дизайну 13,41 10,48 7,05 30,94
33 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9,93 9,06 11,23 30,22
34 Донецький національний технічний університет 10,21 9,26 10,53 30,01
35 Ужгородський національний університет 10,88 10 9,01 29,89
36 Одеський національний економічний університет 8,09 14,45 6,73 29,27
37 Одеський національний політехнічний університет 8,85 7,36 13,01 29,22
38 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 11,18 9,51 8,41 29,11
39 Тернопільський національний економічний університет 8,8 13,71 6,08 28,59
40 Одеська національна академія харчових технологій 13,58 6,99 7,59 28,16
41 Київський національний університет будівництва і архітектури 13,17 8,37 6,05 27,59
42 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 8,94 8,15 10,44 27,53
43 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 14,22 6,29 7,01 27,52
44 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 8,44 10,39 8,46 27,3
45 Хмельницький національний університет 9,1 6,23 11,9 27,23
46 Одеський національний медичний університет 13,29 6,65 7,04 26,97
47 Національний транспортний університет 11,05 8,13 7,73 26,91
48 Запорізький національний технічний університет 9,3 8,71 8,57 26,58
49 Буковинський державний медичний університет 13,68 5,72 7,04 26,45
50 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 8,32 7,31 10,68 26,31
51 Національний університет «Одеська юридична академія» 9,58 10,49 6,04 26,11
52 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 8,3 10,19 7,49 25,97
53 Українська медична стоматологічна академія 13,01 5,86 7,08 25,96
54 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 12,48 6,7 6,25 25,43
55 Українська інженерно-педагогічна академія 11,14 9,34 4,9 25,38
56 Центральноукраїнський національний технічний університет 12,5 8,83 3,98 25,31
57 Дніпропетровська медична академія 13,65 5,73 5,82 25,2
58 Запорізький державний медичний університет 13,04 5,67 6,37 25,08
59 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 8,05 6,29 10,57 24,92
60 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 10,01 7,21 7,63 24,84
61 Миколаївський національний аграрний університет 10,94 9,86 3,9 24,71
62 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 13,79 5,67 5,03 24,49
63 Університет економіки та права «КРОК» 7,66 10,7 5,78 24,15
64 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 9,47 10,42 4,14 24,03
65 Національний університет водного господарства та природокористування 11,06 7,41 5,37 23,84
66 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 11,01 9,79 2,99 23,78
67 Івано-франківський національний медичний університет 12,62 6,14 5 23,76
68 Таврійський державний агротехнологічний університет 10,96 7,17 5,6 23,72
69 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 9,04 7,43 7,23 23,71
70 Донбаська державна машинобудівна академія 11,37 5,64 6,68 23,69
71 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 8,1 10,54 5,04 23,68
72 Криворізький національний університет 12,06 6,55 5,02 23,63
73 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 11,75 7,4 4,45 23,6
74 Луцький національний технічний університет 8,57 7,03 7,97 23,57
75 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 11,48 6,1 5,94 23,52
76 Приазовський державний технічний університет 9,29 7,29 6,93 23,51
77 Запорізький національний університет 8,4 8,47 6,63 23,49
78 Одеський державний екологічний університет 9,8 6,36 7,31 23,48
79 Київський університет імені Бориса Грінченка 8,74 6,89 7,83 23,46
80 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 8,52 8,41 6,36 23,29
81 Херсонський національний технічний університет 10,33 8,71 3,95 23
82 Львівський торговельно-економічний університет 8,55 8,82 5,54 22,91
83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 8,73 10,37 3,69 22,79
84 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 8,69 10,33 3,66 22,67
85 Український державний хіміко-технологічний університет 12,29 6,83 3,47 22,59
86 Одеський національний морський університет 9,6 6,81 6,11 22,53
87 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 8,04 7,25 7,16 22,45
88 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 9,45 8,06 4,88 22,39
89 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 8,46 8,85 4,78 22,1
90 Національна академія внутрішніх справ 9,6 8,43 4,04 22,07
91 Український державний університет залізничного транспорту 9,73 7,95 4,14 21,82
92 Національний університет «Острозька академія» 8,04 8,61 5,11 21,76
93 Чернігівський національний технологічний університет 8,66 7,83 5,15 21,64
94 Харківський національний університет будівництва та архітектури 8,92 7,01 5,48 21,41
95 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 8,38 6,16 6,69 21,23
96 Донецький національний медичний університет 12,61 4,3 4,31 21,22
97 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 7,46 6,74 7,01 21,21
98 Херсонський державний аграрний університет 8,73 8,05 4,38 21,16
99 Одеська державна академія будівництва та архітектури 8,01 6,33 6,81 21,15
100 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 8,51 8,67 3,93 21,11
101 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 8,62 8,82 3,66 21,1
102 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 8,15 7,14 5,75 21,04
103 Київський міжнародний університет 8,04 9,1 3,87 21,01
104 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 8,74 6,4 5,86 21
105 Національний університет «Одеська морська академія» 8,36 5,82 6,74 20,92
106 Університет імені Альфреда Нобеля 7,06 7,07 6,7 20,83
107 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 7,63 7,79 5,39 20,81
108 Херсонський державний університет 8,03 8,02 4,74 20,78
109 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 8,04 7,24 5,44 20,72
110 Маріупольський державний університет 7,91 7,22 5,58 20,7
111 Харківський державний університет харчування та торгівлі 9,1 7,02 4,52 20,64
112 Київський національний лінгвістичний університет 8,04 7,35 5,14 20,54
113 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 8,39 7,42 4,62 20,43
114 Донецький державний університет управління 7 7,02 6,36 20,39
115 Сумський національний аграрний університет 8,49 7,64 4,05 20,18
116 Полтавська державна аграрна академія 7,58 7,81 4,78 20,17
117 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 8,1 8,37 3,66 20,13
118 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 9,9 6,57 3,59 20,06
119 Житомирський державний технологічний університет 7,52 7,01 5,46 19,99
120 Київський національний університет культури і мистецтв 8,9 7,92 3,16 19,98
121 Національна академія управління 7,63 9 3,26 19,88
122 Білоцерківський національний аграрний університет 7,35 7,29 5,13 19,77
123 Академія адвокатури України 8,41 8,17 3,02 19,6
124 Університет державної фіскальної служби України 7,82 7,8 3,95 19,57
125 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 7,26 7,21 4,82 19,28
126 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 7,13 7,07 5,07 19,26
127 Подільський державний аграрно-технічний університет 7,96 6,55 4,74 19,25
128 Вінницький національний аграрний університет 7,6 6,57 5,02 19,19
129 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 7 6,91 5,1 19,01
130 Уманський національний університет садівництва 7,01 6,24 5,66 18,91
131 Житомирський державний університет імені Івана Франка 7,53 7,14 4,14 18,81
132 Національна академія статистики, обліку та аудиту 7,73 7,3 3,7 18,74
133 Черкаський державний технологічний університет 7,09 6,86 4,75 18,7
134 Запорізька державна інженерна академія 7,67 6,75 4,12 18,55
135 Полтавський університет економіки і торгівлі 7,11 5,69 5,52 18,31
136 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 7,31 7,34 3,59 18,24
137 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 7,5 7,38 3,33 18,2
138 Харківська державна зооветеринарна академія 6,77 6,58 4,75 18,1
139 Донбаський державний технічний університет 7,81 5,8 4,35 17,95
140 Львівський національний аграрний університет 6,6 6,21 5,05 17,87
141 Національний університет цивільного захисту України 7,81 6,19 3,82 17,83
142 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 7,28 7,14 3,38 17,8
143 Львівський державний університет фізичної культури 7,49 7,33 2,94 17,77
144 Харківська державна академія фізичної культури 7,42 7,26 3,07 17,76
145 Класичний приватний університет 6,55 6,64 4,31 17,49
146 Українська академія друкарства 7,15 6,91 3,41 17,47
147 Бердянський державний педагогічний університет 7,33 5,86 4,15 17,34
148 Житомирський національний агроекологічний університет 6,7 6,96 3,66 17,31
149 Харківська державна академія культури 7,68 6,15 3,47 17,3
150 Міжнародний університет фінансів 7,2 6,79 3,22 17,21
151 Університет митної справи та фінансів 6,72 6,04 4,35 17,11
152 Державний університет телекомунікацій 7,23 6,13 3,73 17,09
153 Луганський державний медичний університет 8,41 4,29 4,26 16,96
154 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 7,6 5,45 3,82 16,86
155 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 7,37 6,09 3,25 16,71
156 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 6,62 6,65 3,38 16,65
157 Хмельницький університет управління та права 5,85 5,88 4,85 16,58
158 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6,67 6,11 3,76 16,53
159 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 6,62 5,76 4,1 16,47
160 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 7,32 6,16 2,92 16,4
161 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 7,07 6,34 2,97 16,37
162 Луганський національний аграрний університет 6,69 6,19 3,37 16,25
163 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 6,58 6,07 3,5 16,16
164 Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая 7,02 6,07 3 16,09
165 Львівська національна академія мистецтв 6,83 6,16 2,88 15,88
166 Дніпровський державний технічний університет 6,95 5,13 3,76 15,83
167 Донбаський державний педагогічний університет 6,89 5,74 3,03 15,66
168 Київський медичний університет УАНМ 7,65 4,41 3,51 15,56
169 Київський університет права Національної академії наук України 6,32 5,18 3,9 15,41
170 Мукачівський державний університет 6,34 5,61 3,36 15,32
171 Академія праці, соціальних відносин і туризму 5,91 5,41 3,88 15,2
172 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 6,15 5,07 3,87 15,1
173 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 6,74 5,33 2,98 15,05
174 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 5,54

5,3

4,07 14,91
175 Криворізький державний педагогічний університет 6,58 4,85 3,27 14,7
176 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 6,2 5,89 2,32 14,42
177 Державний університет інфраструктури та технологій 6,09 5,09 3,17 14,35
178 Рівненський державний гуманітарний університет 5,71 5,65 2,91 14,28
179 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 5,69 5,52 3,04 14,25
180 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 6,19 5,21 2,82 14,22
181 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 5,86 5,39 2,95 14,19
182 Український Католицький Університет 5,78 5,33 2,9 14,02
183 Херсонська державна морська академія 6,42 4,38 3,12 13,92
184 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 5,85 5,05 2,64 13,54
185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 5,56 5,62 2,17 13,36
186 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 5,29 5,24 2,79 13,32
187 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 5,63 4,04 2,95 12,61
188 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 5,28 4,69 2,58 12,56
189 Донецький юридичний інститут 5,08 5,03 2,38 12,49
190 Європейський університет 5,04

4,99

2,37 12,41
191 Дніпровський гуманітарний університет 5,22 5,31 1,78 12,31
192 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 5,45 4,95 1,87 12,26
193 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 5,4 4,6 2,15 12,15
194 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 5,01 5 2,09 12,1
195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 4,92 4,8 2,18 11,9
196 Одеський державний аграрний університет 5,16 4,53 2,14 11,83
197 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 5,33 3,98 2,13 11,44
198 Львівський інститут економіки і туризму 5,39 3,54 2,5 11,43
199 Закарпатська академія мистецтв 4,59 4,22 2,51 11,32
200 Київський університет туризму, економіки і права 4,58 4,07 2,58 11,23